Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2355
Nhan đề: Poiret, Dior and Schiaparelli : fashion, femininity and modernity - English ed.
Tác giả: Parkins, Ilya
Từ khoá: Clothing
Fashion
Feminism
Women's clothing
Fashion designers
Women fashion designers
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Berg
Tóm tắt: Through a highly original and detailed analysis of the memoirs, interviews and other life writings of Poiret, Dior and Schiaparelli, this book explores changing notions of femininity in the early decades of the 20th century, when the democratization of fashion began.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2355
ISBN: 9780857853264
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1001_1_Poiret, Dior and Schiaparelli_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover94.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_2_Poiret, Dior and Schiaparelli_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents32.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_3_Poiret, Dior and Schiaparelli_List of Figures.pdf
  Giới hạn truy cập
List of Figures35.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_4_Poiret, Dior and Schiaparelli_Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements37.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_5_Poiret, Dior and Schiaparelli_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction105 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_6_Poiret, Dior and Schiaparelli_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Fashion and the Time of Modern Femininity142.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_7_Poiret, Dior and Schiaparelli_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Paul Poiret: Classic and New in the Struggle for Designer Mastery205.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_8_Poiret, Dior and Schiaparelli_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Elsa Schiaparelli: Glamour, Privacy and Timelessness224.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_9_Poiret, Dior and Schiaparelli_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Christian Dior: Nostalgia and the Economy of Feminine Beauty228.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_10_Poiret, Dior and Schiaparelli_Conclusion.pdf
  Giới hạn truy cập
Conclusion49.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_11_Poiret, Dior and Schiaparelli_Notes.pdf
  Giới hạn truy cập
Notes127.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_12_Poiret, Dior and Schiaparelli_Bibliography.pdf
  Giới hạn truy cập
Bibliography62.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1001_13_Poiret, Dior and Schiaparelli_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index77.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.