Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2332
Nhan đề: Key concepts for the fashion industry
Tác giả: Reilly, Andrew
Từ khoá: Fashion
Clothing trade
Fashion merchandising
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Bloomsbury
Tóm tắt: Key Concepts for the Fashion Industry is the first concise and accessible overview of fashion theories for students on any fashion course. Providing an easy understanding of the core concepts, from scarcity to conformity, this book offers clear, practical examples and accessible case studies, making complex theory easy to digest. All fashion students need a basic understanding of how a style becomes a fashion and how this spreads or declines, whether they are studying fashion design, merchandising or any other fashion course. Containing student-friendly features such as discussion questions
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2332
ISBN: 9780857853653
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1009_1_Key concepts for the fashion industry_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover471.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_2_Key concepts for the fashion industry_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents416.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_3_Key concepts for the fashion industry_Illustration.pdf
  Giới hạn truy cập
Illustration410.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_4_Key concepts for the fashion industry_Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements402.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_5_Key concepts for the fashion industry_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Overview651.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_6_Key concepts for the fashion industry_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Fashion and the individual715.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_7_Key concepts for the fashion industry_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Fashion and society635.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_8_Key concepts for the fashion industry_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Fashion and culture644.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_9_Key concepts for the fashion industry_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: The fashion system565.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_10_Key concepts for the fashion industry_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Conclusion520.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_11_Key concepts for the fashion industry_Bibliography.pdf
  Giới hạn truy cập
Bibliography459.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1009_12_Key concepts for the fashion industry_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index410.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.