Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2294
Nhan đề: Fixing fashion : rethinking the way we make, market and buy our clothes
Tác giả: Lavergne, Michael
Từ khoá: Clothing trade
Fashion
Shopping
Clothing trade
Social aspects
Environmental aspects
Consumption
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: British Columbia New Society Publishers
Tóm tắt: The legacy of Rana Plaza is increased consumer awareness of the global apparel industry's serious environmental and human rights challenges. Fixing Fashion exposes the worst of the excesses, while simultaneously celebrating the entrepreneurs and stakeholders driving meaningful change. Written by an industry insider, this compelling manifesto challenges each of us to take responsibility for the hidden cost of our clothes
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2294
ISBN: 9780865718005
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA869_1_Fixing Fashion_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover528.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_2_Fixing Fashion_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents82.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_3_Fixing Fashion_Foreword.pdf
  Giới hạn truy cập
Foreword81.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_4_Fixing Fashion_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction107.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_5_Fixing Fashion_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Manchester to Mumbai178.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_6_Fixing Fashion_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: To Make and Market356.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_7_Fixing Fashion_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Alphabet Soup356.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_8_Fixing Fashion_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Unsustainable Hong361.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_9_Fixing Fashion_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: Aid for Trade241.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_10_Fixing Fashion_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Redefining Fashion266.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_11_Fixing Fashion_Notes.pdf
  Giới hạn truy cập
Notes117.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_12_Fixing Fashion_Acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments81.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_13_Fixing Fashion_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index105.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA869_14_Fixing Fashion_About the Author.pdf
  Giới hạn truy cập
About the Author79.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.