Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2248
Nhan đề: Design thinking
Tác giả: Ambrose, Gavin
Harris, Paul
Từ khoá: Creation
Graphic arts
Graphic design
Typography
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: AVA Academia
Tóm tắt: Offers an introduction to the process of generating creative ideas and concepts used by designers in order to start the process that leads to a finished piece of work. This title presents an approach to design as a problem-solving activity. It also features practical work examples and case studies.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2248
ISBN: 9782940411177
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA732_1_Design Thinking_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover221.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_2_Design Thinking_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents177.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_3_Design Thinking_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction221.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_4_Design Thinking_How to get the most out of this book.pdf
  Giới hạn truy cập
How to get the most out of this book190.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_5_Design Thinking_Stages of thinking.pdf
  Giới hạn truy cập
Stages of thinking1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_6_Design Thinking_Research.pdf
  Giới hạn truy cập
Research698.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_7_Design Thinking_Idea generation.pdf
  Giới hạn truy cập
Idea generation1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_8_Design Thinking_Refinement.pdf
  Giới hạn truy cập
Refinement2.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_9_Design Thinking_Prototyping.pdf
  Giới hạn truy cập
Prototyping1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_10_Design Thinking_Implementation.pdf
  Giới hạn truy cập
Implementation1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_11_Design Thinking_Glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary170.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_12_Design Thinking_Conclusion.pdf
  Giới hạn truy cập
Conclusion136.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA732_13_Design Thinking_Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements226.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.