Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2196
Nhan đề: Adobe Photoshop CC : 2015 release
Tác giả: Faulkner, Andrew
Chavez, Conrad
Từ khoá: Photography
Adobe Photoshop
Cloud computing
Computer graphics
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: San Francisco Adobe
Tóm tắt: The 14 project-based lessons in this book show users step-by-step the key techniques for working in Photoshop and how to manipulate images, edit motion-based content, and create image composites.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2196
ISBN: 9780134308135
Bộ sưu tập: Mỹ thuật Công nghiệp_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA446_1_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover333.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_2_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents89.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_3_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Getting Started.pdf
  Giới hạn truy cập
Getting Started121.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_4_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 1: Getting to Know the Work Area1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_5_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 2: Basic Photo Corrections1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_6_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 3: Working with Selections1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_7_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 4: Layer Basics3.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_8_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 5: Quick Fixes2.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_9_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 6: Masks and Channels1.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_10_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 7: Typographic Design1.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_11_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 8: Vector Drawing Techniques1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_12_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 9: Advanced Compositing2.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_13_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 10: Painting with the Mixer Brush1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_14_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 11: Editing Video1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_15_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 12: Working with Camera Raw2.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_16_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 13: Preparing Files for the Web Part 13: Preparing Files for the Web1.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_17_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 14: Producing and Printing Consistent Color1.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_18_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Part 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Part 15: Printing 3D Files1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_19_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix624.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_20_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index218.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA446_21_Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 2015_Production Notes.pdf
  Giới hạn truy cập
Production Notes108.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.