Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2165
Nhan đề: A cultural history of fashion in the 20th and 21st centuries : from catwalk to sidewalk. 2nd ed.
Tác giả: English, Bonnie
Từ khoá: Fashion design
Clothing and dress
Fashion
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Bloomsbury
Tóm tắt: The new edition has been revised and expanded: there are new sections on eco-fashion, fashion and the museum, major changes in the fashion market in the 21st century (including the impact of new media and retailing networks), new technologies, fashion weeks, the rise of asian fashion centers and more. There are twice as many illustrations.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2165
ISBN: 9780857851369
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA441_1_A Cultural History of Fashion_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover157.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_2_A Cultural History of Fashion_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents30.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_3_A Cultural History of Fashion_List of Illustrations.pdf
  Giới hạn truy cập
List of Illustrations40.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_4_A Cultural History of Fashion_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface26.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_5_A Cultural History of Fashion_Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements33.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_6_A Cultural History of Fashion_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction30.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_7_A Cultural History of Fashion_Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
The Interplay of Commerce and Culture before the First World War177.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_8_A Cultural History of Fashion_Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
The Democratization of Fashion: Machine Age Aesthetics110.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_9_A Cultural History of Fashion_Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Framing Fashion: The Artists Who Made Clothes148.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_10_A Cultural History of Fashion_Part 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Fashioning the American Body156.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_11_A Cultural History of Fashion_Part 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Postmodernism and Fashion157.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_12_A Cultural History of Fashion_Part 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Anti-Fashion89.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_13_A Cultural History of Fashion_Part 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Japanese Conceptual Fashion130.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_14_A Cultural History of Fashion_Part 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Global Practices—1980s Onwards91.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_15_A Cultural History of Fashion_Part 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Post-2000: Global Recession and Ideological Confl ict104.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_16_A Cultural History of Fashion_Part 10.pdf
  Giới hạn truy cập
The Changing Fashion Market in the Late Twentieth and Twenty-First Centuries180.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_17_A Cultural History of Fashion_Part 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Eco-Fashion, Sustainability and Ethics125.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_18_A Cultural History of Fashion_Part 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Looking Ahead: The Emergence of Asian and Indian Fashion Design Industries129.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_19_A Cultural History of Fashion_Conclusion.pdf
  Giới hạn truy cập
Conclusion41.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_20_A Cultural History of Fashion_Notes.pdf
  Giới hạn truy cập
Notes53.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_21_A Cultural History of Fashion_Bibliography.pdf
  Giới hạn truy cập
Bibliography62.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA441_22_A Cultural History of Fashion_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index919.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.