Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21632
Nhan đề: A Brief History of Great Britain
Tác giả: Burns, William E.
Từ khoá: Great Britain
History
Ireland
Chronology
Bibliography
Anglo-Saxons
Lịch sử
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Facts On File
Tóm tắt: Presents a brief history of Great Britain from the earliest times to the twenty-first century, including political, social, cultural, economic and religious issues.
Mô tả: xxiv, 296 p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21632
ISBN: 9780816077281
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA7679_1_A Brief History of Great Britain_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover503.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_2_A Brief History of Great Britain_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents401.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_3_A Brief History of Great Britain_Acknowlegdements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowlegdements406.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_3_A Brief History of Great Britain_List of ....pdf
  Giới hạn truy cập
List of Illustrations/List of Maps411.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_4_A Brief History of Great Britain_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction1.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_5_A Brief History of Great Britain_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Early Settlements, Celts, and Romans (Prehistory to ca. 450 c.e.)2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_6_A Brief History of Great Britain_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Anglo-Saxons, Scots, and Vikings (ca. 450–ca. 850)1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_7_A Brief History of Great Britain_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Scotland, England, and Wales (ca. 850–1272)700.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_8_A Brief History of Great Britain_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Britain in the Late Middle Ages (1272–1529)699.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_9_A Brief History of Great Britain_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
The Making of Protestant Britain (1529–1689)845.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_10_A Brief History of Great Britain_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Industry and Conquest (1689–1851)823.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_11_A Brief History of Great Britain_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Britain in the Age of Empire (1851–1922)1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_12_A Brief History of Great Britain_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
An Age of Crisis (1922–1945)683.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_13_A Brief History of Great Britain_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
The Age of Consensus (1945–1979)802.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_14_A Brief History of Great Britain_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
A House Divided (1979–2009)800.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_15_A Brief History of Great Britain_Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendixes530.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA7679_16_A Brief History of Great Britain_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index557.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.