Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20593
Nhan đề: Fundamentals of Human Resource Management (7th ed.)
Tác giả: Noe, Raymond A.
Hollenbeck, John R.
Gerhart, Barry
Wright, Patrick M.
Từ khoá: Personnel management
Human capital
Human resource
Recruit
Training employees
Quản lý nguồn nhân lực
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Tóm tắt: Fundamentals of Human Resource Management provides a complete introduction to human resource management for the general business manager who wants to learn more about how HRM is used in the everyday work environment. Its adaptive learning program and its engaging, focused, and applied content make it the fastest growing HRM program on the market.
Mô tả: xxvi, 550 p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20593
ISBN: 9781259686702
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4664_1_Fundamentals of Human Resource Management_Front matter.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover509.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_2_Fundamentals of Human Resource Management_About the Author, Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
About the Author, Acknowledgements488.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_3_Fundamentals of Human Resource Management_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents392.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_4_Fundamentals of Human Resource Management_Part I Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Managing Human Resources1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_5_Fundamentals of Human Resource Management_Part I Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Trends in Human Resource Management1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_6_Fundamentals of Human Resource Management_Part I Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Providing Equal Employment Opportunity and a Safe Workplace1.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_7_Fundamentals of Human Resource Management_Part I Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Analyzing Work and Designing Jobs1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_8_Fundamentals of Human Resource Management_Part II Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Planning for and Recruiting Human Resources1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_9_Fundamentals of Human Resource Management_Part II Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Selecting Employees and Placing Them in Jobs1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_10_Fundamentals of Human Resource Management_Part II Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Training Employees1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_11_Fundamentals of Human Resource Management_Part II Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Developing Employees for Future Success1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_12_Fundamentals of Human Resource Management_Part III Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Creating and Maintaining High- Performance Organizations1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_13_Fundamentals of Human Resource Management_Part III Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Managing Employees’ Performance1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_14_Fundamentals of Human Resource Management_Part III Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Separating and Retaining Employees1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_15_Fundamentals of Human Resource Management_Part IV Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Establishing a Pay Structure1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_16_Fundamentals of Human Resource Management_Part IV Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Recognizing Employee Contributions with Pay1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_17_Fundamentals of Human Resource Management_Part IV Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Providing Employee Benefits1.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_18_Fundamentals of Human Resource Management_Part V Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Collective Bargaining and Labor Relations1.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_19_Fundamentals of Human Resource Management_Part V Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Managing Human Resources Globally1.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4664_20_Fundamentals of Human Resource Management_Glossary, Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary, Index458.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.