Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20592
Nhan đề: Foundations of Menu Planning (2nd ed.)
Tác giả: Traster, Daniel
Từ khoá: Menus
Food service
Nutrition
Beverage menu
Menu Pricing
Thực đơn
Kế hoạch thực đơn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Pearson
Tóm tắt: Foundations of Menu Planning guides readers through the menu planning process in the same order in which a professional menu planner conducts the process. The Second Edition incorporates a wide range of new information including: strategies for incorporating nutrition into menus based on the Dietary Guidelines for Americans 2015-2020 and shifts in menu pricing strategies from the traditional table d’hote to the more contemporary prix fixe with supplemental charges. Also included are trends in menu planning, from small plates and signature cocktails, to online menu design and layout and menu engineering to maximize profitability.
Mô tả: xvi, 251 p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20592
ISBN: 9780134484471
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4663_1_Foundations of Menu Planning_Front matter.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover322.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_2_Foundations of Menu Planning_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents176.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_3_Foundations of Menu Planning_Preface, Acknowledgements, About the Author.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface, Acknowledgements, About the Author242.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_4_Foundations of Menu Planning_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Facto rs That Define a Menu646.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_5_Foundations of Menu Planning_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nutrition and Menu Planning890.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_6_Foundations of Menu Planning_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Menu Styles and Headings I— Traditional Basics884.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_7_Foundations of Menu Planning_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Menu Styles and Headings II— Beyond the Basics2.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_8_Foundations of Menu Planning_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Beverage Menus1.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_9_Foundations of Menu Planning_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Standardized Recipes and Recipe Costing442.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_10_Foundations of Menu Planning_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Menu Pricing1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_11_Foundations of Menu Planning_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Menu Copy1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_12_Foundations of Menu Planning_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Unwritten Menus517.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_13_Foundations of Menu Planning_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Layout of the Written Menu1.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_14_Foundations of Menu Planning_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Evaluation : Menu Engineering514.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_15_Foundations of Menu Planning_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
How the Menu Directs Business1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4663_16_Foundations of Menu Planning_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index226.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.