Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20588
Nhan đề: Essentials of Professional Cooking (2nd ed.)
Tác giả: Gisslen, Wayne
Từ khoá: Quantity cooking
Food service
Cooking
Food safety
Cooking principle
Food
Cooking vegetables
Cooking meat
Cooking poultry
Cooking fish
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons, Inc.
Tóm tắt: Managers of restaurants and foodservice operations need to know how to cook - but do not have to be chefs in order to effectively manage them. This book gives foodservice managers the essential information they need about cooking techniques in order to do their jobs well and manage staff.
Mô tả: ix, 582 p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20588
ISBN: 9781118998700
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4659_1_Essentials of Professional Cooking_Front matter.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover414.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_2_Essentials of Professional Cooking_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents597.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_3_Essentials of Professional Cooking_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface764.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_4_Essentials of Professional Cooking_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
The food-service industry558.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_5_Essentials of Professional Cooking_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sanitation and Safety1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_6_Essentials of Professional Cooking_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Tools and Equipment4.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_7_Essentials of Professional Cooking_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Menus, recipes, and cost management1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_8_Essentials of Professional Cooking_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Nutrition1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_9_Essentials of Professional Cooking_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Basic principles of cooking and food science2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_10_Essentials of Professional Cooking_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Mise en place2.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_11_Essentials of Professional Cooking_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Stocks and sauces3.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_12_Essentials of Professional Cooking_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Soups1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_13_Essentials of Professional Cooking_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Understanding vegetables5.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_14_Essentials of Professional Cooking_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Cooking vegetables1.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_15_Essentials of Professional Cooking_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Potatoes1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_16_Essentials of Professional Cooking_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Legumes, grains, pasta, and other starches2.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_17_Essentials of Professional Cooking_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Cooking methods for meat, poultry, and fish3.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_18_Essentials of Professional Cooking_Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Understanding meats and game1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_19_Essentials of Professional Cooking_Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Cooking meats and game1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_20_Essentials of Professional Cooking_Chapter 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Understanding poultry and game birds689.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_21_Essentials of Professional Cooking_Chapter 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Cooking poultry and game birds1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_22_Essentials of Professional Cooking_Chapter 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Understanding fish and shellfish3.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_23_Essentials of Professional Cooking_Chapter 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Cooking fish and shellfish2.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_24_Essentials of Professional Cooking_Chapter 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Salad dressings and salads5.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_25_Essentials of Professional Cooking_Chapter 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Sandwiches and hors d’oeuvres1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_26_Essentials of Professional Cooking_Chapter 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Food presentation846.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_27_Essentials of Professional Cooking_Chapter 24.pdf
  Giới hạn truy cập
Bakeshop production: basic principles and ingredients1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_28_Essentials of Professional Cooking_Chapter 25.pdf
  Giới hạn truy cập
Quick breads, cakes, and cookies2.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_29_Essentials of Professional Cooking_Appendix, Bibliography.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix, Bibliography209.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4659_30_Essentials of Professional Cooking_Glossary, Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary, Index301.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.