Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20586
Nhan đề: E-commerce: Business, Technology and Society (12th ed.)
Tác giả: Laudon, Kenneth C.
Traver, Carol Guercio
Từ khoá: Ecommerce advertising
Supply chain
Online-Marketing
Internet marketing
Electronic commerce
Ecommerce infastructure
Thương mại điện tử
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Pearson
Tóm tắt: The book provides a lot of great statistics about e-commerce. It also gives a lot of great information that is helpful for those looking to learn more about e-commerce and those currently owning and operating a business online.
Mô tả: xli, 809 p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20586
ISBN: 9780133938951
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4657_1_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Front matter.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_2_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface876.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_3_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents176.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_4_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 1 Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
The revolution is just beginning1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_5_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 1 Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
E-commerce business models and concepts1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_6_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 2 Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
E-commerce infrastructure: the internet, web, and mobile platform1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_7_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 2 Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Building an e-commerce presence: web sites, mobile sites, and apps1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_8_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 2 Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
E-commerce security and payment systems1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_9_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 3 Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
E-commerce marketing and advertising concepts1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_10_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 3 Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Social, mobile, and local marketing1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_11_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 3 Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Ethical, social, and political issues in e-commerce991.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_12_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 4 Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Online retail and services1.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_13_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 4 Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Online content and media1.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_14_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 4 Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Social networks, auctions, and portals890.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_15_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Part 4 Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
B2b e-commerce: supply chain management and collaborative commerce1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4657_16_E Commerce 2016 Business Technology Society 12 ed_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index727.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.