Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20585
Nhan đề: Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice (6th ed.)
Tác giả: Chaffey, Dave
Ellis-Chadwick, Fiona
Từ khoá: E-business
Electronic commerce
Internet marketing
Marketing
Thương mại điện tử
Tiếp thị số
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Pearson
Tóm tắt: Now in its sixth edition, Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice provides comprehensive, practical guidance on how companies can get the most out of digital media and technology to meet their marketing goals. Digital Marketing links marketing theory with practical business experience through case studies and interviews from cutting edge companies such as eBay and Facebook, to help students understand digital marketing in the real world.Readers will learn best practice frameworks for developing a digital marketing strategy, plus success factors for key digital marketing techniques including search marketing, conversion optimisation and digital communications using social media including Twitter and Facebook.
Mô tả: xxvii, 702 p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20585
ISBN: 9781292077642
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4656_1_Digital Marketing Strategy_Front matter.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_2_Digital Marketing Strategy_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents592.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_3_Digital Marketing Strategy_Preface, About the Authors.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface, About the Authors1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_4_Digital Marketing Strategy_Part I Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Introducing digital marketing1.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_5_Digital Marketing Strategy_Part I Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Online marketplace analysis: micro-environment2.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_6_Digital Marketing Strategy_Part I Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
The online macro-environment1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_7_Digital Marketing Strategy_Part II Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Digital marketing strategy2.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_8_Digital Marketing Strategy_Part II Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
The impact of digital media and technology on the marketing mix1.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_9_Digital Marketing Strategy_Part II Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Relationship marketing using digital platforms1.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_10_Digital Marketing Strategy_Part III Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Delivering the online customer experien2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_11_Digital Marketing Strategy_Part III Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Campaign planning for digital media2.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_12_Digital Marketing Strategy_Part III Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Marketing communications using digital media channels2.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_13_Digital Marketing Strategy_Part III Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Evaluation and improvement of digital channel performance1.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_14_Digital Marketing Strategy_Part III Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Business-to-consumer digital marketing practice1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_15_Digital Marketing Strategy_Part III Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Business-to-business digital marketing practice1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4656_16_Digital Marketing Strategy_Glossary, Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary, Index1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.