Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20584
Nhan đề: Cooking with an Asian Accent: Eastern Wisdom in a Western Kitchen
Tác giả: Compestine, Ying Chang
Từ khoá: Cooking
Cookbooks
Sauce
Condiment
Hot pot
Salad
Steaming
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Houghton Mifflin Harcourt
Tóm tắt: This cookbook offers recipes that fuse traditional Western and Far Eastern traditions and offer a balanced approach to healthy, tasty, and healing foods from soups, salads and stir-fries to sauces, condiments, and desserts.
Mô tả: xxi, 249 p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/20584
ISBN: 9780544186026
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4655_1_Cooking with an Asian accent_Front matter.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover200.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_2_Cooking with an Asian accent_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents136.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_3_Cooking with an Asian accent_Acknowledgements, Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements, Introduction274.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_4_Cooking with an Asian accent_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
East-meets-west pantry373.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_5_Cooking with an Asian accent_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Equipment and techniques354.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_6_Cooking with an Asian accent_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Sauces and condiments744.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_7_Cooking with an Asian accent_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Matchmaking in a pot: stocks, soups, stews, and hot pots983.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_8_Cooking with an Asian accent_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
East-meets-west salads644.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_9_Cooking with an Asian accent_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Global wraps838.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_10_Cooking with an Asian accent_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
The art of stir-fry1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_12_Cooking with an Asian accent_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Outdoor cooking: grilled food872.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_13_Cooking with an Asian accent_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
The art of steaming796.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_14_Cooking with an Asian accent_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Sweet temptations895.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4655_15_Cooking with an Asian accent_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index278.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.