Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1997
Nhan đề: 3D printing with SketchUp : real-world case studies to help you design models in SketchUp for 3D printing on anything ranging from the smallest desktop machines to the largest industrial 3D printers
Tác giả: Ritland, Marcus
Từ khoá: Computer-aided design
Handbooks
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Packt Publishing
Tóm tắt: Realworld case studies to help you design models in SketchUp for 3D printing on anything ranging from the smallest desktop machines to the largest industrial 3D printers
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1997
ISBN: 1783284579
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA820_1_3D Printing with Sketchup_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover343.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_2_3D Printing with Sketchup_Table of Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Table of Contents.119.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_3_3D Printing with Sketchup_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface188.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_4_3D Printing with Sketchup_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Concepts Every 3D Printing Designer Needs to Know242.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_5_3D Printing with Sketchup_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Setting Up SketchUp for 3D Printing552.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_6_3D Printing with Sketchup_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: From 2D Drawing to 3D Model450.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_7_3D Printing with Sketchup_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Understanding Model Resolution488.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_8_3D Printing with Sketchup_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: Using Existing Models452.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_9_3D Printing with Sketchup_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Designing a Phone Cradle801.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_10_3D Printing with Sketchup_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Importing Terrain and Printing in Color483.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_11_3D Printing with Sketchup_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: Modeling Architecture for 3D Printing1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_12_3D Printing with Sketchup_Resources.pdf
  Giới hạn truy cập
Resources for Your 3D Printing Success207.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA820_13_3D Printing with Sketchup_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index375.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.