Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1995
Nhan đề: SketchUp Guide for Woodworkers
Tác giả: Killen, Timothy S.
Từ khoá: SketchUp
Computer graphics
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: The Taunton Press
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1995
ISBN: 1600853412
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA819_1_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover1.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_2_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents32.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_3_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Introduction708.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_4_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: How to Set Up SketchUp for Woodworking1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_5_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: The Modeling Environment and Toolbars1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_6_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: How to Use Basic SketchUp Tools2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_7_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: How to Use Basic SketchUp Tools1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_8_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: How to Make, Move, Copy, Edit, and Connect Components1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_9_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: outCreate Your First SketchUp Model1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_10_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: How to Design and Construct Joints1.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_11_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 9: How to Begin and Develop a Piece of Furniture7.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_12_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10: More Tools and Functions3.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_13_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11: scanHow to Use Photographs and Scanned Images3.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_14_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 12: Advanced Modeling Techniques9.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_15_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 13: Advanced Detail Modeling Using the Intersect Command11.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_16_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 14: How to Add Color and Texture to Your Model4.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_17_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 15: How to Create an Effective Package of Shop Drawings2.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_18_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 16: Printing Full-Size Templates and Other Scenes2.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA819_19_Google Sketchup Guide for Woodworkers_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index240.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.