Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1981
Nhan đề: SketchUp For Dummies
Tác giả: Chopra, Aidan
Huehls, Rebecca
Từ khoá: SketchUp
Computer graphics
Mechanical drawing
Data processing
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: John Wiley &​ Sons
Tóm tắt: Whether you've dabbled in drawing in 3D or are interested in learning the basics of design, SketchUp For Dummies makes it fast and easy to learn the ropes of a powerful, user-friendly tool to bring your design ideas to life. From creating a basic 3D model to showing off your work via 3D print or animation, this all-access guide pulls back the curtain on using SketchUp to do anything from redesigning your house to mocking up the next great invention.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1981
ISBN: 1119336155
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA816_1_SketchUp For Dummies_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover315.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_2_SketchUp For Dummies_P1_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Things You Ought to Know Right Away274.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_3_SketchUp For Dummies_P1_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Getting a Running Start756.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_4_SketchUp For Dummies_P1_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Establishing the Modeling Mindset1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_5_SketchUp For Dummies_P2_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Building Buildings1.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_6_SketchUp For Dummies_P2_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: Falling in Love with Components1.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_7_SketchUp For Dummies_P2_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Going Beyond Buildings2.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_8_SketchUp For Dummies_P2_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Keeping Your Model Organized428.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_8_SketchUp For Dummies_P2_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: Modeling with Photos and Other Resources1.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_9_SketchUp For Dummies_P2_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 9: 3D Printing with SketchUp Models1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_10_SketchUp For Dummies_P2_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10: Working with Styles and Shadows1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_11_SketchUp For Dummies_P2_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11: Presenting Your Model inside SketchUp991.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_12_SketchUp For Dummies_P3_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 12: Paper or Cloud? Printing and Uploading Your Work558.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_13_SketchUp For Dummies_P3_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 13: Exporting Images, Animations, and CAD Files687.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_14_SketchUp For Dummies_P3_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 14: Creating Presentations and Documents with LayOut984.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_15_SketchUp For Dummies_P5_Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 15: Ten SketchUp Traps and Their Workarounds248.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA816_16_SketchUp For Dummies_P5_Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 16: More Than Ten Ways to Learn About SketchUp286.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.