Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1969
Nhan đề: Automatic SketchUp: Creating 3-D Models in Ruby
Tác giả: Scarpino, Matthew
Từ khoá: SketchUp
Computer graphics
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Eclipse Engineering LLC
Tóm tắt: Automatic SketchUp presents the Ruby scripting interface to Google's popular SketchUp tool for three-dimensional modeling. It explains how Ruby classes are used to form points, edges, and surfaces, and then proceeds to more advanced topics such as animation, web dialogs, and transformation matrices. It also presents the important topic of plugins, which make it possible to extend SketchUp's capabilities with new tools, menu items, pages, layers
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1969
ISBN: 9780984059201
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA810_1_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover577.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_2_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Table of Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Table of Contents560.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_3_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface567.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_4_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Introduction to SketchUp Scripting1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_5_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: Ruby Lesson #1: Data Structures1.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_6_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: Fundamentals of SketchUp Scripting1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_7_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Transformations and Additional Geometry946.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_8_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: Ruby Lesson #2: Control Structures and Files1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_9_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Colors, Textures, and Materials894.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_10_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Managing Geometry: Layers, Groups, and Components1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_11_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: Ruby Lesson #3: Classes and Modules924.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_12_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 9: Attributes, Options, and Observers982.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_13_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 10: The SketchUp Interface: Dialogs, Menus, Commands, and Plugins932.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_14_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 11: The SketchUp Interface: Views, Cameras, Pages, and Tools1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_15_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 12: Actions & Animation973.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_16_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 13: WebDialogs1.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_17_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Appendix A.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix2.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA810_18_Automatic SketchUp Creating 3-D Models in Ruby_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index662.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.