Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1967
Nhan đề: Sams teach yourself Google SketchUp 8 in 10 minutes
Tác giả: Holzner, Steven
Từ khoá: SketchUp
Engineering graphics
Computer graphics
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Sams
Tóm tắt: A clear, super quick, easy-to-understand guide for new Google SketchUp users. Fast access to instructions for every common task, plus reliable, concise answers to the most widely asked questions. Organized into lessons that distill the most crucial information on each Google SketchUp topic.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1967
ISBN: 0672335476
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA809_1_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover134.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_2_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Table of Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Table of Contents46.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_3_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_About the Author.pdf
  Giới hạn truy cập
About the Author44.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_4_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction56.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_5_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 1: Welcome to SketchUp1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_6_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: Up and Running with SketchUp1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_7_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 3: Drawing Shapes: Lines, Rectangles, Polygons, and Circles481.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_8_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 4: Drawing Shapes: Arcs, Freehand, Text, and 3D Text692.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_9_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 5: Going 3D830.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_10_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 6: Creating Components and Groups776.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_11_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 7: Painting Your Objects So761.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_12_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 8: Using the Rotate, Scale, and Follow-Me Tools868.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_13_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 9: X-Raying Objects, Creating Guides and Offsets942.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_14_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Lesson 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 10: Dimensioning, Drawing Angles, and Getting Cross Sections of Models874.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA809_15_Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index99.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.