Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1883
Nhan đề: Giải trình tự vùng HVI, HVII của DNA ty thể người. Tạp chí Văn Lang_Số 7
Tác giả: Trương Thế, Quang
Từ khoá: Giải trình tự
HVI
HVII
DNA ty thể
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu xây dựng quy trình giải trình tự vùng HVI, HVII của DNA ty thể người. Phân loại và đánh giá mẫu theo hai tiêu chí khối lượng và chất lượng. Xây dựng đường chuẩn Singleplex Real - Time PCR để nhân bản và định lượng DNA đích, xác định được giá trị Ct cũng như Tm cho các vùng HVI, HVII đảm bảo cho quá trình giải trình tự thành công. Tiêu chuẩn để quá trình giải trình tự vùng HVI thành công là Ct = 33, Tm = 80 ÷ 83 0C; Tiêu chuẩn để quá trình giải trình tự vùng HVII thành công là Ct = 30, Tm = 83 ÷ 85 0C. Giải trình tự các vùng HVI và HVII hoàn chỉnh cho 10/14 mẫu chiếm tỷ lệ 52,63%. Đặc biệt, cũng giải trình tự thành công cho 5 mẫu xương bị thoái hóa nặng ở nhóm 3, là nhóm không đạt cả hai tiêu chí khối lượng và chất lượng. Ở trình tự HVI, có sự xuất hiện chuỗi homopoly C (≥ 8C) ít hơn trình tự HVII khoảng 5 lần, do đó nhất thiết phải giải trình tự hai chiều.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1883
ISSN: 2525- 2429
Bộ sưu tập: Năm học 2018_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH184_TC62_15_Tap chi Van Lang_So 7_Trương Thế Quang.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải trình tự vùng HVI, HVII của DNA ty thể người509.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.