Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1882
Nhan đề: 40 lessons on refrigeration and air conditioning from iit kharagpur : Useful training material for mechanical engineering students/college, or reference for engineer
Nhan đề khác: Fourty lessons on refrigeration and air conditioning from iit kharagpur :Useful training material for mechanical engineering students/college, or reference for engineer /
Tác giả: Indian Institute of Technology (IIT)
Từ khoá: Air conditional
Mechanical engineering
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: EE IIT, Kharagpur
Tóm tắt: Useful training material for mechanical engineering students/college, or reference for engineer
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1882
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_NL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA926_D4980_1_4O Lessons On Refrigeration_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover256.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_2_4O Lessons On Refrigeration_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents150.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_3_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 1: History Of Refrigeration315.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_4_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 2: History Of Refrigeration – Development Of Refrigerants And Compressors268.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_5_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 3: Applications Of Refrigeration & Air Conditioning227.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_6_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 4: Review of fundamental principles – Thermodynamics : Part I138.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_7_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 5: Review of fundamental principles – Thermodynamics : Part II375.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_8_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 6: Review of fundamentals: Fluid flow171.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_9_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 7: Review of fundamentals: Heat and Mass transfer266.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_10_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 8: Methods of producing Low Temperatures188.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_11_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 9: Air cycle refrigeration systems139.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_12_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 10: Vapour Compression Refrigeration Systems125.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_13_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 11: Vapour Compression Refrigeration Systems: Performance Aspects And Cycle Modifications127.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_14_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 12: Multi-Stage Vapour Compression Refrigeration Systems133.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_15_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 13: Multi-Evaporator And Cascade Systems152.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_16_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 14: Vapour Absorption Refrigeration Systems130.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_17_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 15: Vapour Absorption Refrigeration Systems Based On Water- Lithium Bromide Pair400.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_18_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 16: Vapour Absorption Refrigeration Systems Based On Ammonia- Water Pair634.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_19_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 17: Vapour Absorption Refrigeration Systems Based On Ammonia- Water Pair188.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_20_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 18: Refrigeration System Components: Compressors110.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_21_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 19: Performance Of Reciprocating Compressors129.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_22_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 20: Rotary, Positive Displacement Type Compressors292.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_23_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 21: Centrifugal Compressors276.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_24_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 22: Condensers & Evaporators533.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_25_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 23: Condensers & Evaporators485.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_26_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 24.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 24: Expansion Devices323.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_27_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 25.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 25: Analysis Of Complete Vapour Compression Refrigeration Systems114.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_28_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 26.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 26: Refrigerants69.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_29_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 27.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 27: Psychrometry109.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_30_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 28.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 28: Psychrometric Processes131.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_31_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 29.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 29: Inside And Outside Design Conditions100.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_32_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 30.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 30: Psychrometry Of Air Conditioning Systems110.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_33_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 31.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 31: Evaporative, Winter And All Year Air Conditioning Systems111.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_34_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 32.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 32: Cooling And Heating Load Calculations - Estimation Of Solar Radiation270.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_35_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 33.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 33: Cooling And Heating Load Calculations -Solar Radiation Through Fenestration - Ventilation And Infiltration84.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_36_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 34.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 34: Cooling And Heating Load Calculations -Heat Transfer Through Buildings - Fabric Heat Gain/Loss403.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_37_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 35.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 35: Cooling And Heating Load Calculations -Estimation Of Required Cooling/Heating Capacity134.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_38_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 36.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 36: Selection Of Air Conditioning Systems221.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_39_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 37.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 37: Transmission Of Air In Air Conditioning Ducts350.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_40_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 38.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 38: Design Of Air Conditioning Ducts98.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_41_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 39.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 39: Space Air Distribution751.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_42_4O Lessons On Refrigeration_Lesson 40.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 40: Ventilation For Cooling69.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA926_D4980_43_4O Lessons On Refrigeration_Reference books.pdf
  Giới hạn truy cập
Reference books7.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.