Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18594
Nhan đề: Quản trị học
Tác giả: Bùi, Văn Danh
Lê, Quang Khôi
Nguyễn, Văn Dung
Từ khoá: Quản trị học
Tư tưởng quản trị
Môi trường của tổ chức
Ra quyết định
Cơ sở của hoạch định
Tổ chức
Động viên
Quá trình tạo ảnh hưởng
Lãnh đạo
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Lao Động,
Tóm tắt: Sách gồm các nội dung tổng quan về quản trị học, sự tiến triển của tư tưởng quản trị, môi trường của tổ chức, ra quyết định, cơ sở của hoạch định, tổ chức, động viên, quá trình tạo ảnh hưởng và lãnh đạo
Mô tả: Môn : Quản trị học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18594
Bộ sưu tập: GT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành_Môn Quản trị học_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA6910_1.Quan tri hoc.Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_2.Quan tri hoc.Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu889.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_3.Quan tri hoc.Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục4.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_4.Quan tri hoc.Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổng quan về quản trị học9.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_5.Quan tri hoc.Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự tiến triển của tư tưởng quản trị12.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_6.Quan tri hoc.Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Môi trường của tổ chức12.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_7.Quan tri hoc.Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Ra quyết định12.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_8.Quan tri hoc.Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở của hoạch định12.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_9.Quan tri hoc.Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổ chức23.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_10.Quan tri hoc.Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Động viên16.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_11.Quan tri hoc.Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Quá trình tạo ảnh hưởng và lãnh đạo17.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_12.Quan tri hoc.Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm soát trong tổ chức11.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_13.Quan tri hoc.Thuat ngu.pdf
  Giới hạn truy cập
Thuật ngữ12.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6910_14.Quan tri hoc.Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.