Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1851
Nhan đề: A global history of architecture - 3rd ed.
Tác giả: Ching, Francis D.K.
Từ khoá: Architecture
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: John Wiley &​ Sons
Tóm tắt: A Global History of Architecture, Third Edition has been updated and revised throughout to reflect current scholarship, including an expanded section on contemporary global architecture. Spanning from 3,500 b.c.e. to the present, this unique guide is written by an all-star team of architectural experts in their fields who emphasize the connections, contrasts, and influences of architectural movements throughout history
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1851
ISBN: 1118981332
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA798_1_A Global History of Architecture_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover10.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_2_A Global History of Architecture_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents52.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_3_A Global History of Architecture_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface40.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_4_A Global History of Architecture_3500 BCE.pdf
  Giới hạn truy cập
3500 bce5.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_5_A Global History of Architecture_2500 bce.pdf
  Giới hạn truy cập
2500 bce4.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_6_A Global History of Architecture_1500 bce.pdf
  Giới hạn truy cập
1500 bce7.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_7_A Global History of Architecture_800 bce.pdf
  Giới hạn truy cập
800 bce5.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_8_A Global History of Architecture_400 bce.pdf
  Giới hạn truy cập
400 bce7.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_9_A Global History of Architecture_0.pdf
  Giới hạn truy cập
010.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_10_A Global History of Architecture_200 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
200 ce9.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_11_A Global History of Architecture_400 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
400 ce6.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_12_A Global History of Architecture_600 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
600 ce6.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_13_A Global History of Architecture_800 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
800 ce9.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_14_A Global History of Architecture_1000 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
1000 ce14.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_15_A Global History of Architecture_1200 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
1200 ce11.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_16_A Global History of Architecture_1400 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
1400 ce10.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_17_A Global History of Architecture_1600 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
1600 ce16.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_18_A Global History of Architecture_1700 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
1700 ce8.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_19_A Global History of Architecture_1800 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
1800 ce12.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_20_A Global History of Architecture_1900 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
1900 ce16.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_21_A Global History of Architecture_1950 ce.pdf
  Giới hạn truy cập
1950 ce16.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_22_A Global History of Architecture_Globalization Today.pdf
  Giới hạn truy cập
Globalization Today2.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_22_A Global History of Architecture_Glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary80.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_23_A Global History of Architecture_Bibliography.pdf
  Giới hạn truy cập
Bibliography81.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_24_A Global History of Architecture_Illustration Credits.pdf
  Giới hạn truy cập
Illustration Credits67.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA798_25_A Global History of Architecture_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index145.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.