Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1849
Nhan đề: Architecture : form, space, & order - 4th ed.
Tác giả: Ching, Francis D.K.
Từ khoá: 2014
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: John Wiley &​ Sons
Tóm tắt: This is an introduction to the basic vocabulary of architectural design, updated with new information on emerging trends and recent developments. The book is a visual reference that helps both students and professionals understand the vocabulary of architectural design by examining how space and form are ordered in the environment
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1849
ISBN: 1118745086
Bộ sưu tập: Kiến trúc_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA797_1_Architecture Form, Space, and Order_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover558.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_2_Architecture Form, Space, and Order_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents158.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_3_Architecture Form, Space, and Order_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface30.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_4_Architecture Form, Space, and Order_Acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments82.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_5_Architecture Form, Space, and Order_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction477.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_6_Architecture Form, Space, and Order_1.pdf
  Giới hạn truy cập
1. Primary Elements4.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_7_Architecture Form, Space, and Order_2.pdf
  Giới hạn truy cập
2. Form7.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_8_Architecture Form, Space, and Order_3.pdf
  Giới hạn truy cập
3. Form & Space13.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_9_Architecture Form, Space, and Order_4.pdf
  Giới hạn truy cập
4. Organization7.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_10_Architecture Form, Space, and Order_5.pdf
  Giới hạn truy cập
5. Circulation9.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_11_Architecture Form, Space, and Order_6.pdf
  Giới hạn truy cập
6. Proportion & Scale5.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_12_Architecture Form, Space, and Order_7.pdf
  Giới hạn truy cập
7. Principles9.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_13_Architecture Form, Space, and Order_A SELECTED BIBLIOGRAPHY.pdf
  Giới hạn truy cập
A SELECTED BIBLIOGRAPHY41.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_14_Architecture Form, Space, and Order_GLOSSARY.pdf
  Giới hạn truy cập
GLOSSARY74.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA797_15_Architecture Form, Space, and Order_INDEX.pdf
  Giới hạn truy cập
INDEX85.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.