Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18186
Nhan đề: A Beginner’s Guide to R
Tác giả: Zuur, Alain F.
Ieno, Elena N.
Meesters, Erik H. W. G.
Từ khoá: Statistical methods
Mathematical statistics
Toán thống kê
Data processing
Computer program language
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Springer
Tóm tắt: " Based on their extensive experience with teaching R and statistics to applied scientists, the authors provide a beginner's guide to R. To avoid the difficulty of teaching R and statistics at the same time, statistical methods are kept to a minimum. The text covers how to download and install R, import and manage data, elementary plotting, an introduction to functions, advanced plotting, and common beginner mistakes. This book contains everything you need to know to get started with R. ""Its biggest advantage is that it aims only to teach R ... It organizes R commands very efficiently, with much teaching guidance included. "
Mô tả: Series: Use R.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18186
ISBN: 9780387938370
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Toán học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA6787_1.ABeginnerSGuideToR_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover158.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_2.ABeginnerSGuideToR_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface53.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_3.ABeginnerSGuideToR_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents50.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_4.ABeginnerSGuideToR_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction721.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_5.ABeginnerSGuideToR_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Getting Data into R418.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_6.ABeginnerSGuideToR_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Accessing Variables and Managing Subsets of Data233.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_7.ABeginnerSGuideToR_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Simple Functions162.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_8.ABeginnerSGuideToR_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
An Introduction to Basic Plotting Tools223.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_9.ABeginnerSGuideToR_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Loops and Functions288.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_10.ABeginnerSGuideToR_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Graphing Tools686.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_11.ABeginnerSGuideToR_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
An Introduction to the Lattice Package751.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_12.ABeginnerSGuideToR_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Common R Mistakes265.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6787_13.ABeginnerSGuideToR_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index132.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.