Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18185
Nhan đề: Probability
Tác giả: Pitman, Jim
Từ khoá: Probabilities
Mathematical statistics
Distribution (Probability theory)
Mathematics
Xác suất
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Springer
Tóm tắt: This is a text for a one-quarter or one-semester course in probability, aimed at students who have done a year of calculus. The book is organised so a student can learn the fundamental ideas of probability from the first three chapters without reliance on calculus. Later chapters develop these ideas further using calculus tools. The book contains more than the usual number of examples worked out in detail.
Mô tả: Springer texts in statistics.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18185
ISBN: 9781461243748
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Toán học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA6778_1.Probability_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
cover441.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_2.Probability_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface352.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_3.Probability_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents133.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_4.Probability_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction6.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_5.Probability_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Repeated Trials and Sampling4.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_6.Probability_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Random Variables9.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_7.Probability_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Continuous Distributions5.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_8.Probability_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Continuous Joint Distributions4.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_9.Probability_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Dependence6.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_10.Probability_Distribution.pdf
  Giới hạn truy cập
Distribution Summaries1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_11.Probability_Appendices 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Counting559.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_11.Probability_Appendix 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sums98.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_12.Probability_Appendix 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Calculus288.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_13.Probability_Appendix 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Exponents and Logarithms226.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_14.Probability_Appendix 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Normal Table1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6778_15.Probability_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index920.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.