Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18184
Nhan đề: Differential Equations and Their Applications: An Introduction to Applied Mathematics (With 68 Illustrations) - 4th ed.
Tác giả: Braun, Martin
Từ khoá: Differential equations
Phương trình vi phân
Mathematics
Global analysis
Qualitative theory
Fourier series
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Springer
Tóm tắt: Used in undergraduate classrooms across the USA, this is a clearly written, rigorous introduction to differential equations and their applications. Computer programs in C, Pascal, and Fortran are presented throughout the text to show readers how to apply differential equations towards quantitative problems.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18184
ISBN: 9781461243601
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Toán học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA6777_1.DifferentialEquationsAndTheirA _cover.pdf
  Giới hạn truy cập
cover727.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_2.DifferentialEquationsAndTheirA _Preface to.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface to the Fourth Edition91.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_3.DifferentialEquationsAndTheirA _Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents187.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_4.DifferentialEquationsAndTheirA _Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
First-order differential equations8.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_5.DifferentialEquationsAndTheirA _Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Second -order linear differential equations8.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_6.DifferentialEquationsAndTheirA Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Systems of differential equations5.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_7.DifferentialEquationsAndTheirA _Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Qualitative theory of differential equations7.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_8.DifferentialEquationsAndTheirA _Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Separation of variables and Fourier series2.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_10.DifferentialEquationsAndTheirA 2_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index369.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_9.DifferentialEquationsAndTheirA _Chapter 6-.pdf
  Giới hạn truy cập
Sturm-Liouville boundary value problems1.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6777_11 .DifferentialEquationsAndTheirA _Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.