Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1718
Nhan đề: 101 Things I Learned in Architecture School
Tác giả: Frederick, Matthew
Từ khoá: Architecture
Architectural design
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: The Mit Press
Tóm tắt: Giới thiệu đối tượng nghiên cứu và đặc điểm của cơ học đất. Trình bày các tính chất vật lý, tính chất cơ học của đất, phân bổ ứng suất, lún của nền đất, sức chịu tải, áp lực đất lê tường chắn, và ổn định của mái đất.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1718
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_XD_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA555_D5065_1_101 Things I Learned in Architecture School_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover30.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA555_D5065_2_101 Things I Learned in Architecture School_Author’s Note.pdf
  Giới hạn truy cập
Author’s Note21.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA555_D5065_3_101 Things I Learned in Architecture School_Acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments18.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA555_D5065_4_101 Things I Learned in Architecture School.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents: 101 Things I Learned in Architecture School796.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.