Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 11.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2007Đại Nam Thực Lục. T.3 - Tái bản lần 1Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Đỗ Mộng, Khương; Trần Huy, Hân; Trương Văn, Chinh
2007Đại Nam Thực Lục. T.5 - Tái bản lần 1Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Đỗ Mộng, Khương; Phan Huy, Giu; Nguyễn Ngọc, Tỉnh
2007Đại Nam Thực Lục. T.4 - Tái bản lần 1Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Nguyễn Thế, Đạt; Trương Văn, Chinh; Nguyễn Danh, Chiên
2007Đại Nam Thực Lục. T.8Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Ngô Hữu, Tạo; Nguyễn Mạnh, Duân; Trần Huy, Hân
2007Đại Nam Thực Lục. T.6Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Cao Huy, Giu; Trịnh Đình, Rư; Trần Huy, Hân
2007Đại Nam Thực Lục. T.9Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Nguyễn Ngọc, Tỉnh; Phạm Huy, Giu; Trương Văn, Chinh
2006Đại Nam Thực Lục. T.7Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Nguyễn Ngọc, Tỉnh; Ngô Hữu, Tạo; Phạm Huy, Giu
2007Đại Nam Thực Lục. T.10Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch
2007Đại Nam Thực Lục. T.2 - Tái bản lần 1Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Ngô Hữu, Tạo; Nguyễn Mạnh, Duân; Phan Huy, Giu
2002Đại Nam Thực Lục. T.1 - Tái bản lần 1Tổ Phiên dịch Viện sử học Phiên dịch; Nguyễn Ngọc, Tỉnh