Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16993
Nhan đề: Xác suất thống kê
Tác giả: Chu Văn Thọ, Phạm Minh Bửu, Trần Đình Thanh, Nguyễn Văn Liêng (b.s)
Từ khoá: Giải tích
Xác suất
Thống kê
Biến số ngẫu nhiên
Vectơ ngẫu nhiên
Lý thuyết mẫu
Giải thiết thống kê
Phân tích phương sai
Xác suất trong chẩn đoán
Y khoa
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.HCM
Tóm tắt: Trình bày toán xác suất thống kê ứng dụng trong y sinh học: giải tích tổ hợp; đại cương về xác suất; biến số ngẫu nhiên; các phân phối thường dùng, …. Ngoài ra sách còn trình bày xác suất trong chẩn đoán và quyết định lâm sàng.
Mô tả: 260 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16993
Bộ sưu tập: Y học cổ truyền_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA6099_D10810_1_Xac suat thong ke_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa17.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_2_Xac suat thong ke_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục42.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_3_Xac suat thong ke_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải tích tổ hợp70.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_4_Xac suat thong ke_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đại cương về xác suất137.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_5_Xac suat thong ke_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Biến số ngẫu nhiên128.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_6_Xac suat thong ke_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phân phối thường dùng297.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_7_Xac suat thong ke_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Vecto ngẫu nhiên140.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_8_Xac suat thong ke_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Lý thuyết lấy mẫu148.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_9_Xac suat thong ke_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Lý thuyết ước lượng220.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_10_Xac suat thong ke_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm định giả thuyết thống kê427.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_11_Xac suat thong ke_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích phương sai - phép kiểm Duncan157.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_12_Xac suat thong ke_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Hồi qui - tương quan148.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_13_Xac suat thong ke_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất trong chẩn đoán199.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_14_Xac suat thong ke_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục136.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA6099_D10810_15_Xac suat thong ke_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo17.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.