Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16281
Nhan đề: Tourism : Principles and practice - 6th ed.
Tác giả: Fletcher, John
Fyall, Alan
Gilbert, David …[etc]
Từ khoá: Tourism
Study of tourism
Tourism demand
Tourism destination
Tourism sector
Marketing planning
Information technology
Transportation
Events management
Sustainable tourism
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Pearson
Tóm tắt: In a changing and turbulent environment for tourism, the sixth edition of Tourism: Principles and Practice offers you the fundamental and underlying principles with which to approach the study of tourism, contributing a complete framework that effectively integrates theory and practice. The text has been updated to take into account developments such as Special Interest Tourism, and has added content on the history and evolution of the subject.
Mô tả: Môn học:TỔNG QUAN DU LỊCH
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16281
Bộ sưu tập: GT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành_Môn Tổng quan du lịch_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover269.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_copyright-page.pdf
  Giới hạn truy cập
Copyright-page1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface1.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents3.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_glossary.pdf
  Giới hạn truy cập
Glossary12.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_abbreviations.pdf
  Giới hạn truy cập
Abbreviations3.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgements4.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_authors-contributors.pdf
  Giới hạn truy cập
Authors-contributors5.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_brief-contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Brief-contents367.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_case-matrix.pdf
  Giới hạn truy cập
Case matrix1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-1.pdf
  Giới hạn truy cập
An introduction to tourism22.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-2.pdf
  Giới hạn truy cập
The nature of tourism demand14.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-3.pdf
  Giới hạn truy cập
Tourism consumer behaviour27.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Measuring and modelling tourism demand26.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-5.pdf
  Giới hạn truy cập
Forecasting tourism demand30.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Destinations36.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-7.pdf
  Giới hạn truy cập
The economic impact of tourism34.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-8.pdf
  Giới hạn truy cập
The environmental impact of tourism24.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-9.pdf
  Giới hạn truy cập
The socio - cultural impact of tourism31.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Sustainable tourism42.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-11.pdf
  Giới hạn truy cập
Tourism and development planning34.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-12.pdf
  Giới hạn truy cập
The impact of negative events on tourism and destinations26.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-13.pdf
  Giới hạn truy cập
Attractions53.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-14.pdf
  Giới hạn truy cập
Accommodation32.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-15.pdf
  Giới hạn truy cập
Events management13.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-16.pdf
  Giới hạn truy cập
Intermediaries33.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-17.pdf
  Giới hạn truy cập
Transportation48.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-18.pdf
  Giới hạn truy cập
Public sector and policy39.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-19.pdf
  Giới hạn truy cập
Managing marketing for tourism50.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-20.pdf
  Giới hạn truy cập
Marketing planning31.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-21.pdf
  Giới hạn truy cập
Marketing mix applications48.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_chapter-22.pdf
  Giới hạn truy cập
Information technology in tourism40.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5967_D10678_tourism-principles-and-pracitce_index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index26.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.