Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16279
Nhan đề: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. T.2. Dùng với SPSS phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16
Tác giả: Hoàng, Trọng
Chu, Nguyễn Mộng Ngọc
Từ khoá: Phương pháp thống kê
Phân loại dữ liệu
Hồi quy
Đánh giá độ tin cậy
Thang đo
Phân tích nhân tố
Phân tích biệt số
Phân tích cụm
Phân tích tương hợp
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Tóm tắt: Tập 2 dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Nội dung chính xoay quanh các vấn đề về hồi quy, đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố, biệt số, cụm..và các tiện ích.
Mô tả: Môn học: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16279
Bộ sưu tập: GT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành_Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_lôi-noi-dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu195.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_Muc luc-.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục277.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_chuong-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Hồi qui Binary logistic1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_chuong-11.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá độ tin cậy của thang đo1.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_chuong-12.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích nhân tố2.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_chuong-13.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích biệt số3.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_chuong-14.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích cụm2.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_chuong-15.pdf
  Giới hạn truy cập
Lập bản đồ nhận thức với đo lường đa hướng và phân tích tương hợp4.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_chuong-16.pdf
  Giới hạn truy cập
Các tiện ích (utilities)5.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_dia-chi-tai-file-thuc-hanh.pdf
  Giới hạn truy cập
Địa chỉ tải file thực hành44.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5966_D10677_Phan tich du lieu SPSS_T.2_tai-lieu-tham-khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo247.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.