Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16014
Nhan đề: Kết cấu thép (Tái bản lần thứ 3)
Tác giả: Đỗ, Đào Hải
Ngô, Vi Long
Lưu, Đức Huân...[và những người khác]
Từ khoá: Kết cấu thép
Vật liệu thép
Phương pháp tính
Liên kết
Dầm thép
Cột thép
Dàn thép
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về kết cấu thép: Vật liệu thép dùng trong xây dựng và phương pháp, liên kết dùng trong kết cấu thép, dầm thép, cột thép chịu nén đúng tâm, dàn thép…
Mô tả: Môn học: Kết cấu thép 1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16014
Bộ sưu tập: GT_Kỹ thuật xây dựng_Môn Kết cấu thép 1_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5903_D10612_Ket cau thep_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách353.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Trang nhan de.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang nhan đề256.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục797.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Chuong mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu chung3.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Vật liệu thép dùng trong xây dựng và phương pháp tính kết cấu thép14.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Liên kết dùng trong kết cấu thép13.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Dầm thép20.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Cột thép chịu nén đúng tâm11.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Dàn thép8.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục7.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5903_D10612_Ket cau thep_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo483.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.