Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16006
Nhan đề: Cơ học kỹ thuật. T.1: Phần tĩnh học và động học - Tái bản lần thứ nhất
Tác giả: Đỗ, Sanh
Từ khoá: Tĩnh học
Động học
Hệ lực phẳng
Hệ lực không gian
Trọng tâm
Chuyển động
Vật rắn
Chuyển động song phẳng
Chuyển động không gian
Ma sát
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Tĩnh học và Động học, phần tĩnh học trình bày các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học; hệ lực phẳng; ma sát; hệ lực không gian; trọng tâm. Phần động học trình bày về động học điểm; chuyển động cơ bản của vật rắn; tổng hợp chuyển động điểm; chuyển động song phẳng của vật rắn; khảo sát chuyển động song phẳng và chuyển động không gian của vật rắn
Mô tả: 235 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16006
Bộ sưu tập: GT_Kỹ thuật xây dựng_Môn Cơ học cơ sở_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5881_D10590_1_Co hoc ky thuat. T.1_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_2_Co hoc ky thuat.T.1_Loi gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_3_Co hoc ky thuat.T.1_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu4.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_4_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học11.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_5_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 1_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ lực phẳng14.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_6_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 1_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Ma sát13.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_7_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 1_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ lực không gian24.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_8_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 1_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Trọng tâm11.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_9_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Động học điểm20.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_10_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuyển động cơ bản của vật rắn11.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_11_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổng hợp chuyển động điểm9.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_12_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuyển động song phẳng của vật rắn22.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_13_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp ma trận truyền18.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_14_Co hoc ky thuat.T.1_Phan 2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuyển động không gian của vật rắn21.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_15_Co hoc ky thuat.T.1_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5881_D10590_16_Co hoc ky thuat.T.1_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục6.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.