Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16003
Nhan đề: Bài tập Vật lý đại cương. T.1: Cơ - Nhiệt (Tái bản lần thứ 23)
Tác giả: Lương, Duyên Bình (c.b)
Nguyễn, Hữu Hồ
Lê, Văn Nghĩa
Nguyễn, Tụng
Từ khoá: Vật lý
Động học
Động lực học
Chất điểm
Hệ chất điểm
Vật rắn
Năng lượng
Trường hấp dẫn
Cơ học chất lưu
Nhiệt động học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Giáo dục
Tóm tắt: Cuốn sách chia làm 2 phần, Phần 1-Cơ học: trình bày các vấn đề về động học chất điểm, động lực học chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn. Giới thiệu thêm về năng lượng, trường hấp dẫn, cơ học tương đối tính, cơ học chất lưu. Với phần 2-Nhiệt học: nêu lên những định luật thực nghiệm, Nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học, chất khí, chất lỏng...
Mô tả: Môn học: Vật lý đại cương 2
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16003
Bộ sưu tập: GT_Kỹ thuật xây dựng_Môn Vật lý đại cương 2_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách240.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_HD giai bai tap VL.pdf
  Giới hạn truy cập
Hướng dẫn giải bài tập898.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu811 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục847.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Động học chất điểm2.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Động lực học chất điểm2.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Động lực học hệ chất điểm. Động lực học vật rắn2.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Năng lượng2.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Trường hấp dẫn1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học tương đối tính665.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học chất lưu1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học2.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học1.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chất khí1.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.1_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chất lỏng1.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_ Động học chất điểm1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_ Động lực học chất điểm1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Động lực học hệ chất điểm. Động lực học vật rắn1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Năng lượng1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Trường hấp dẫn887.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 6-.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Cơ học tương đối tính1.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Cơ học chất lưu560.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học2.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học2.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Chất khí608.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5801_D10510_Bai tap vat ly dc_P.2_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Đáp số_Chất lỏng1.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.