Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16000
Nhan đề: Giáo trình vật liệu xây dựng - Tái bản
Tác giả: Phan, Thế Vinh (ch.b)
Trần, Hữu Bằng (b.s)
Từ khoá: Vật liệu xây dựng
Vật liệu đá
Vật liệu gốm
Chất kết dính hữu cơ
Chất kết dính vô cơ
Vữa xây dựng
Vật liệu gỗ
Vật liệu kim loại
Vật liệu kính
Bêtông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng; vật liệu đá thiên nhiên; vật liệu gốm xây dựng, các chất kết dính vô cơ; bêtông dùng chất kết dính vô cơ. Bên cạnh đó sách còn trình bày về vữa xây dựng; vật liệu gỗ; chất kết dính hữu cơ, bêtông atphan; vật liệu kim loại; vật liệu kính xây dựng và các loại vật liệu khác
Mô tả: 270 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16000
Bộ sưu tập: GT_Kỹ thuật xây dựng_Môn Vật liệu xây dựng_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5896_D10605_1_GT Vat lieu XD_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa2.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_2_GT Vat lieu XD_Loi mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu119.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_3_GT Vat lieu XD_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương mở đầu266.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_4_GT Vat lieu XD_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng2.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_5_GT Vat lieu XD_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Vật liệu đá thiên nhiên1.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_6_GT Vat lieu XD_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Vật liệu gốm xây dựng1.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_7_GT Vat lieu XD_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Các loại chất kết dính vô cơ2.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_8_GT Vat lieu XD_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Bêtông dùng chất kết dính vô cơ4.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_9_GT Vat lieu XD_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Vữa xây dựng996.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_10_GT Vat lieu XD_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Gỗ và vật liệu gỗ1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_11_GT Vat lieu XD_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chất kết dính hữu cơ680.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_12_GT Vat lieu XD_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Bêtông atfan691.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_13_GT Vat lieu XD_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Thép xây dựng969 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_14_GT Vat lieu XD_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Vật liệu thủy tinh xây dựng266.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_15_GT Vat lieu XD_Chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Các loại vật liệu khác590.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_16_GT Vat lieu XD_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục515.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_17_GT Vat lieu XD_TL tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo42.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5896_D10605_18_GT Vat lieu XD_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục132.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.