Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15997
Nhan đề: Yonsei Korean 4-2 = 연세 한국어 4-2: Lesson 6 - 10
Tác giả: Korean Language Institute
Từ khoá: Korean
Korean communication
Communication skills
Tiếng Hàn
Giao tiếp tiếng Hàn
Trình độ trung cấp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Yonsei University Press
Tóm tắt: Yonsei Korean (연세 한국어) is written by Korean Language Institute of Yonsei University for foreigners and overseas Koreans to study Korean language and culture. Yonsei Korean is aimed to developing communicative functions based on the learners' Korean ability. They are an integrated collection of various tasks and activities, as well as focused practice of vocabulary and grammar. The activities enhance all four communicative skills of listening, speaking, reading, and writing, which will enable learners to perform a wide range of communicative functions using the Koran language. Yonsei Korean 3 and 4 are intermediate level textbook. It is composed of 10 units with 5 lessons per unit. Each unit covers topics which an intermediate-learner has to know. Its goal is to deep the understanding about Korea through introducing essential vocab and grammar, as well as Korea culture
Mô tả: 230 p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15997
ISBN: 9788997578931
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_DP_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5889_D10598_1_Yonsei Korean 4-2_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover597.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_2_Yonsei Korean 4-2_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction329.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_3_Yonsei Korean 4-2_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents1.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_4_Yonsei Korean 4-2_Lesson 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 69.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_5_Yonsei Korean 4-2_Lesson 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 78.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_6_Yonsei Korean 4-2_Lesson 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 810.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_7_Yonsei Korean 4-2_Lesson 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 99.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_8_Yonsei Korean 4-2_Lesson 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Lesson 1010.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_9_Yonsei Korean 4-2_Listening transcript.pdf
  Giới hạn truy cập
Listening transcript2.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5889_D10598_10_Yonsei Korean 4-2_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index2.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
15 Track 15.wma
  Giới hạn truy cập
945.3 kBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
17 Track 17.wma
  Giới hạn truy cập
904.45 kBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
23 Track 23.wma
  Giới hạn truy cập
974.48 kBUnknownXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.