Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15923
Nhan đề: Xác suất thống kê : ứng dụng trong y sinh học
Tác giả: Chu, Văn Thọ
Phạm, Minh Bửu
Trần, Đình Thanh
Nguyễn, Văn Liêng (b.s)
Từ khoá: Giải tích
Xác suất
Thống kê
Biến số ngẫu nhiên
Vectơ ngẫu nhiên
Lý thuyết mẫu
Giải thiết thống kê
Phân tích phương sai
Xác suất trong chẩn đoán
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.HCM
Tóm tắt: Trình bày toán xác suất thống kê ứng dụng trong y sinh học: giải tích tổ hợp; đại cương về xác suất; biến số ngẫu nhiên; các phân phối thường dùng, …. Ngoài ra sách còn trình bày xác suất trong chẩn đoán và quyết định lâm sàng.
Mô tả: 320 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15923
Bộ sưu tập: GT_Khoa học cơ bản_Môn Xác suất thống kê_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5833_D10542_1_Xac suat thong ke_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa2.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_2_Xac suat thong ke_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục3.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_3_Xac suat thong ke_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải tích tổ hợp5.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_4_Xac suat thong ke_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đại cương về xác suất10.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_5_Xac suat thong ke_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Biến số ngẫu nhiên9.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_6_Xac suat thong ke_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phân phối thường dùng18.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_7_Xac suat thong ke_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Vectơ ngẫu nhiên9.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_8_Xac suat thong ke_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Lý thuyết lấy mẫu10.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_9_Xac suat thong ke_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Lý thuyết ước lượng21.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_10_Xac suat thong ke_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm định giả thuyết thống kê36.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_11_Xac suat thong ke_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích phương sai9.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_12_Xac suat thong ke_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Tương quan và hồi quy tuyến tính29.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_13_Xac suat thong ke_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác suất trong chẩn đoán và quyết định lâm sàng33.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5833_D10542_14_Xac suat thong ke_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục13.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.