Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15898
Nhan đề: Xác suất thông kê và ứng dụng (Tái bản lần thứ 6)
Tác giả: Lê, Sĩ Đồng
Từ khoá: Xác suất thông kê
Biến ngẫu nhiên
Lý thuyết mẫu
Ứớc lượng tham số
Kiểm định
Hồi quy
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Giáo dục
Tóm tắt: Nội dung của sách có 2 phần là Xác suất và thống kê. Mỗi phần có 4 chương, bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố, biến ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, tương quan và hồi quy
Mô tả: Môn học: Lý thuyết xác suất và thống kê toán (K23T-PM010)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15898
Bộ sưu tập: GT_Khoa học cơ bản_Môn Xác suất thống kê_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5829_D10538_1.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách10.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_2.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu40.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_3.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_P1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố842.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_4.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_P1_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Biến ngẫu nhiên,627.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_5.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_P1_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số phân phối xác suất thông dụng656.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_6.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_P1_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Biến ngẫu nhiên hai chiều441.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_7.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_P2_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Lý thuyết mẫu459.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_8.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_P2_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Ước lượng tham số565.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_9.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_P2_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm định giả thuyết thống kê876.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_10.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_P2_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Tương quan và hồi quy754.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_11.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục270.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5829_D10538_12.Giao-Trinh-Xac-Suat-Thong-Ke-Le-Si-Dong_Tai lieu tham khao_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo73.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.