Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15541
Nhan đề: Giáo trình con người và môi trường
Tác giả: Lê, Văn Khoa (ch.b)
Đoàn, Văn Cánh
Nguyễn, Quang Hùng
Lâm, Minh Triết (b.s)
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên sinh học
Đa dạng sinh học
Ô nhiễm môi trường
Tài nguyên nước
Chất thải
Tài nguyên năng lượng
Khoáng sản
Thảm họa thiên nhiên
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm chung về môi trường, con người và phương pháp phân tích mối quan hệ giữa con người và môi trường. Trình bày các vấn đề về môi trường tự nhiên và con người; môi trường và các tài nguyên sinh học; tài nguyên đất và nước; tài nguyên năng lượng và khoáng sản; các thảm họa thiên nhiên; vấn đề lương thực và hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người; chất thải và ô nhiễm môi trường; công nghiệp hóa, đô thị hóa và môi trường.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15541
Bộ sưu tập: GT_Kỹ thuật Nhiệt_Môn Kỹ thuật môi trường và an toàn_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5716_D10426_1_GT Con nguoi va MT_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
BÌA59.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_2_GT Con nguoi va MT_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
LỜI NÓI ĐẦU97.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_3_GT Con nguoi va MT_Loi gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
LỜI GIỚI THIỆU90.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_4_GT Con nguoi va MT_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
MỤC LỤC147.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_5_GT Con nguoi va MT_Viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
DANH MỤC VIẾT TẮT64.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_6_GT Con nguoi va MT_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CÁC KHÁI NiỆM CHUNG VỂ MỒI TRƯỜNG; CON NGƯỜI VÀ PHỪƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGỰỜI VÀ MÔỊ TRƯỜNG1.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_7_GT Con nguoi va MT_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
MÔI TRƯỜNG Tự NHIÊN VÀ CON NGƯỜI2.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_8_GT Con nguoi va MT_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC TÀI NGUYÊN SINH HỌC1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_9_GT Con nguoi va MT_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐẤT1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_10_GT Con nguoi va MT_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
TÀI NGUYÊN NĂNG LƯỢNG VÀ KHOÁNG SẢN2.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_11_GT Con nguoi va MT_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
CÁC THẢM HOẠ THIÊN NHIÊN1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_12_GT Con nguoi va MT_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
VẤN ĐỂ LƯƠNG THỰC VÀ HOẠT ĐỘNG NHẰM THOẢ MÃN NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI2.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_13_GT Con nguoi va MT_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
CHẤT THẢ! VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_14_GT Con nguoi va MT_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
CÔNG NGHIỆP HOÁ, ĐÔ THỊ HOÁ VÀ MÔÍ TRƯỜNG2.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5716_D10426_15_GT Con nguoi va MT_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
TÀI LIỆU THAM KHẢO213.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.