Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15370
Nhan đề: Ngàn năm áo mũ : Lịch sử trang phục Việt Nam giai đoạn 1009 - 1945
Tác giả: Trần, Quang Đức
Từ khoá: Trang phục
Lịch sử
Văn hóa
Truyền thống
Việt Nam
Dân tộc
Cung đình
Thời Lý
Thời Trần
Đế Vương
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Thế giới, Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam,
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan trang phục cung đình và trang phục dân gian Việt Nam. Trình bày về trang phục thời Lý, thời Trần, thời Lê, thời Tây Sơn và thời Nguyễn
Mô tả: 397 tr. ;
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15370
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_TT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5514_1_Ngan nam ao mu_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa201.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_2_Ngan nam ao mu_Loi tua.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời tựa291.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_3_Ngan nam ao mu_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục249.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_4_Ngan nam ao mu_loi ket_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời kết1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_4_Ngan nam ao mu_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_5_Ngan nam ao mu_Pham le.pdf
  Giới hạn truy cập
Phàm lệ131.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_6_Ngan nam ao mu_Tong quan.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổng quan1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_7_Ngan nam ao mu_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương I. Trang Phục Thời Lý2.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_8_Ngan nam ao mu_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương II: Trang Phục Thời Trần2.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_9_Ngan nam ao mu_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương III: Trang Phục Thời Lê1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_10_Ngan nam ao mu_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương IV: Trang Phục Thời Tây Sơn3.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5514_11_Ngan nam ao mu_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương V: Trang Phục Thời Nguyễn4.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.