Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15193
Nhan đề: Ôn bệnh
Tác giả: Trần, Thúy
Nguyễn, Nhược Kim
Từ khoá: Bệnh phong ôn
Bệnh xuân ôn
Bệnh thử ôn
Đông ôn
Diệp Phương Nam
Bệnh thấp ôn
Bệnh phục thử
Bệnh thu táo
Ôn độc
Ôn dịch
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Y học,
Tóm tắt: Trình bày các bệnh cảm phải ôn tà, ôn bệnh nằm trong phạm trù của bệnh ngoại cảm, bệnh có tính chất nhiệt như nóng, khát, miệng khô, mồ hôi ra nhiều họng háo, tâm phiền, địa tiện táo
Mô tả: 257 tr. ;
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15193
Bộ sưu tập: TLTK_Y học cổ truyền_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5496_1_On benh_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa785.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_2_On benh_loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu756.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_3_On benh_khai niem.pdf
  Giới hạn truy cập
Khái niệm806.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_4_On benh_p1_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1_Chương 1: Bệnh phong ôn15.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_5_On benh_p1_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1_Chương 2: Bệnh xuân ôn7.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_6_On benh_p1_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1_Chương 3: Bệnh thử ôn8.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_7_On benh_p1_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1_Chương 4: Bệnh thấp ôn14.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_8_On benh_p1_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1_Chương 5: Bệnh phục thử5.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_9_On benh_p1_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1_Chương 6: Bệnh thu táo6.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_10_On benh_p1_chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1_Chương 7: Ôn độc6.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_11_On benh_p1_chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1_Chương 8: Ôn dịch6.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_12_On benh_p2_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2_Chương 1: "Ngoại cảm ôn nhiệt thiên" của Diệp Phương Nam36.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_13_On benh_p2_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2_Chương 1: Thiên "tạm thời khôi phục khí ngoại cảm" của Diệp Phương Nam5.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_14_On benh_p2_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2_Chương 3: Thiên "ngoại cảm ôn bệnh của Trần Bình Bá"8.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_15_On benh_p2_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2_Chương 4: "Thiên thập nhiệt bệnh" của Tiết Sinh Bạch18.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_16_On benh_p2_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2_Chương 5: Thêm dịch bệnh của Dư Sư Ngu17.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5496_17_On benh_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.