Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15183
Nhan đề: Phương tễ học: Sách đào tạo bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn, Nhược Kim
Phạm, Văn Trịnh
Trần, Quang Minh…[và những người khác]
Từ khoá: Giải biểu
Thanh nhiệt
Hòa giải
Ôn lý trừ hàn
Trừ phong
Trừ đàm
Hóa thấp
Tiêu đạo
Lợi thủy
An thần
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Y học,
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức về phương tễ học, qua mục tiêu của từng bài trên cơ sở phân loại các bài thuốc để vận dụng trong điều trị
Mô tả: 195 tr. ;
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15183
Bộ sưu tập: TLTK_Y học cổ truyền_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5492_1_Phuong te hoc_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa104.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_2_Phuong te hoc_gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu75.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_3_Phuong te hoc_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục33.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_4_Phuong te hoc_mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu155.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_5_Phuong te hoc_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Đại cương về bài thuốc YHCT576.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_6_Phuong te hoc_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Bài thuốc giải biểu540.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_7_Phuong te hoc_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Bài thuốc thanh nhiệt703.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_8_Phuong te hoc_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Bài thuốc hòa giải419.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_9_Phuong te hoc_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Bài thuốc ôn lý trừ hàn364.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_10_Phuong te hoc_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Bài thuốc trừ phong336.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_11_Phuong te hoc_chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Bài thuốc hóa thấp, lợi thủy452.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_12_Phuong te hoc_chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Bài thuốc trừ đàm400.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_13_Phuong te hoc_chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Bài thuốc tiêu đạo255.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_14_Phuong te hoc_chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Bài thuốc an thần255.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_15_Phuong te hoc_chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: Bài thuốc khai khiếu258.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_16_Phuong te hoc_chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 12: Bài thuốc số cấp431.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_17_Phuong te hoc_chuong 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 13: Bài thuốc tả hạ479.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_18_Phuong te hoc_chuong 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 14: Bài thuốc lý khí289.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_19_Phuong te hoc_chuong 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 15: Bài thuốc lý huyết417.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_20_Phuong te hoc_chuong 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 16: Bài thuốc bổ1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_21_Phuong te hoc_chuong 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 17: Bài thuốc khu trùng241.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_22_Phuong te hoc_chuong 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 18: Bài thuốc chữa mụn nhọt viêm tấy219.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_23_Phuong te hoc_chuong 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 19: Bài thuốc dung ngoài331.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_24_Phuong te hoc_chuong 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 20: Cách kê đơn thuốc YHCT318.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5492_25_Phuong te hoc_tl tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
56.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.