Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14162
Nhan đề: Oral cancer : diagnosis, management, and rehabilitation
Tác giả: Werning, John W.
Từ khoá: Mouth cancer
Mouth neoplasms
Oncology
Diseases
Chemotherapy
Oral cancer
Epideminology
Medical issues
Orofacial pain
Temporomandibular disorders
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Thieme Medical Publishers,
Tóm tắt: Presents a multi-faceted approach to the comprehensive management of oral cancer. This work includes IMRT (Intensity modulated radiotherapy), oral cancer screening tests for early detection, and radioprotectors to preserve salivary gland function. It also includes evidence-based recommendations.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14162
ISBN: 9781588903099
Bộ sưu tập: Răng Hàm Mặt_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5141_D9405_1_Oral cancer- ...and rehabilitation_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover347.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_2_Oral cancer- ...and rehabilitation_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents58.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_3_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Epidemiology of Oral Cancer190.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_4_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Oral Precancer751.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_5_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Malignant Lesions of the Oral Cavity817.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_6_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Evaluation of Oral Premalignant Lesions95.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_7_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Anatomic Considerations774.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_8_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Imaging of Patients with Oral Cancer497.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_9_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Staging of Oral Cancer262.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_10_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Pretreatment Dental Evaluation and Management of the Oral Cancer Patient131.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_11_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Cancer of the Lip577.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_12_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Cancer of the Buccal Mucosa279.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_13_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Cancer of the Oral Tongue and Floor of Mouth1.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_14_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Cancer of the Lower Alveolar Ridge and Retromolar Trigone1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_15_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Cancer of the Hard Palate and Upper Alveolar Ridge1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_16_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Management of the Neck1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_17_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Reconstruction of the Lips1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_18_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Reconstruction of the Cheek73.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_19_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Reconstruction of the Tongue617.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_20_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Reconstruction of the Mandible1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_21_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 19.pdf
  Giới hạn truy cập
Reconstruction of the Maxilla383.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_22_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 20.pdf
  Giới hạn truy cập
Radiation Therapy589.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_23_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 21.pdf
  Giới hạn truy cập
Chemotherapy129.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_24_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 22.pdf
  Giới hạn truy cập
Oral Rehabilitation with Osseointegrated Implants224.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_25_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 23.pdf
  Giới hạn truy cập
Dental Implant Imaging536.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_26_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 24.pdf
  Giới hạn truy cập
Oral Prosthetic Rehabilitation451.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_27_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 25.pdf
  Giới hạn truy cập
Xerostomia and Mucositis108.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_28_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 26.pdf
  Giới hạn truy cập
Osteoradionecrosis109.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_29_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 27.pdf
  Giới hạn truy cập
Speech and Swallowing Following Treatment for Oral Cancer64.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_30_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 28.pdf
  Giới hạn truy cập
Temporomandibular Disorder and Orofacial Pain253.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_31_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 29.pdf
  Giới hạn truy cập
Chemoprevention144.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_32_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 30.pdf
  Giới hạn truy cập
Novel Therapeutics for Head and Neck Cancer206.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_33_Oral cancer- ...and rehabilitation_Chapter 31.pdf
  Giới hạn truy cập
Medical/Legal Issues139.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5141_D9405_34_Oral cancer- ...and rehabilitation_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index247.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.