Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14159
Nhan đề: Mosby's dental drug reference - 10th ed.
Tác giả: Jeske,  Arthur H.
Từ khoá: Pharmacology
Pharmaceutical
Anesthetics
Oral lesions
Pregnancy
Pediatrics
Oral contraceptives
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Elsevier/​Mosby
Tóm tắt: Provides guidelines for safe, accurate drug administration. This title includes more than 800 drug monographs that make it easy to find indications and dosages, contraindications, interactions, side effects, serious reactions, and dental-specific drug information, with profiles of drugs approved by the FDA.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14159
ISBN: 9780323079600
Bộ sưu tập: Răng Hàm Mặt_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5111_D9375_1_Mosby's Dental Drug Reference, 10e_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover150.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5111_D9375_2_Mosby's Dental Drug Reference, 10e_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Based in Part on Material from the American Academy of Oral Medicine (AAOM) Clinician’s Guide to Treatment of Common Oral Conditions185.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5111_D9375_3_Mosby's Dental Drug Reference, 10e_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Medically Compromised Patients172.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5111_D9375_4_Mosby's Dental Drug Reference, 10e_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
7.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5111_D9375_5_Mosby's Dental Drug Reference, 10e_Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Appendix343.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5111_D9375_6_Mosby's Dental Drug Reference, 10e_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
index387.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.