Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13787
Nhan đề: Engineering mechanics: Statics (13th ed.)
Tác giả: Hibbeler, R C
Từ khoá: Force Vectors
Equilibrium of a Particle
Rigid Body
Structural Analysis
Internal Forces
Friction
Moments of Inertia
Virtual Work
Numerical Calculations
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Pearson,
Tóm tắt: In his revision of 'Engineering Mechanics', R.C. Hibbeler empowers students to succeed in the whole learning experience. Hibbeler achieves this by calling on his everyday classroom experience and his knowledge of how students learn inside and outside of lecture
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13787
ISBN: 9780132915540
Bộ sưu tập: TLTK_Công nghệ Kỹ thuật Ô tô_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5565_D9715_1_Engineering_Mechanics_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover202.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_2_Engineering_Mechanics_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface392.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_3_Engineering_Mechanics_Content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content681.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_4_Engineering_Mechanics_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
General Principles465.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_5_Engineering_Mechanics_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Force Vectors5.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_6_Engineering_Mechanics_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Equilibrium of a Particle4.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_7_Engineering_Mechanics_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Force System Resultants10.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_8_Engineering_Mechanics_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Equilibrium of a Rigid Body6.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_9_Engineering_Mechanics_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Structural Analysis5.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_10_Engineering_Mechanics_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Internal Forces6.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_11_Engineering_Mechanics_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Friction5.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_12_Engineering_Mechanics_Chapter 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Center of Gravity and Centroid2.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_13_Engineering_Mechanics_Chapter 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Moments of Inertia1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_14_Engineering_Mechanics_Chapter 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Virtual Work3.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_15_Engineering_Mechanics_Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
Mathematical Review and Expressions101.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_16_Engineering_Mechanics_Fundamental Problems.pdf
  Giới hạn truy cập
Fundamental Problems Partial Solutions And Answers213.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_17_Engineering_Mechanics_Answers.pdf
  Giới hạn truy cập
Answers to Selected Problems202.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5565_D9715_18_Engineering_Mechanics_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index221.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.