Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13779
Nhan đề: Engineering mechanics. Vol.2: Dynamics (8th ed.)
Tác giả: Meriam, J. L
Kraige, L. G
Bolton, J. N.
Từ khoá: Dynamics
Kinematics
Rectilinear motion
Rectangular coordinates
Curvilinear motion
Kinetic energy
Rigid bodies
Energy methods
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Wiley,
Tóm tắt: Known for its accuracy, clarity, and dependability, Meriam, Kraige, and Bolton’s Engineering Mechanics: Dynamics 8th Edition has provided a solid foundation of mechanics principles for more than 60 years. Now in its eighth edition, the text continues to help students develop their problem-solving skills with an extensive variety of engaging problems related to engineering design. In addition to new homework problems, the text includes a number of helpful sample problems. To help students build necessary visualization and problem-solving skills, the text strongly emphasizes drawing free-body diagrams- one of the most important skills needed to solve mechanics problems
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13779
ISBN: 9781119022534
Bộ sưu tập: TLTK_Công nghệ Kỹ thuật Ô tô_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5561_D9711_1_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_2_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface175.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_3_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Content.pdf
  Giới hạn truy cập
Content83.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_4_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Chapter 1.pdf
  Giới hạn truy cập
INTRODUCTION TO DYNAMICS2.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_5_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
KINEMATICS OF PARTICLES12.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_6_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
KINETICS OF PARTICLES16.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_7_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
KINETICS OF SYSTEMS OF PARTICLES7.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_8_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
PLANE KINEMATICS OF RIGID BODIES10.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_9_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
PLANE KINETICS OF RIGID BODIES13.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_10_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Chapter 7.pdf
  Giới hạn truy cập
INTRODUCTION TO THREE-DIMENSIONAL DYNAMICS OF RIGID BODIES5.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_11_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Chapter 8.pdf
  Giới hạn truy cập
VIBRATION AND TIME RESPONSE3.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_12_Engineering mechanics. Vol 2-8th_APPENDIX A.pdf
  Giới hạn truy cập
AREA MOMENTS OF INERTIA90.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_13_Engineering mechanics. Vol 2-8th_APPENDIX B.pdf
  Giới hạn truy cập
MASS MOMENTS OF INERTIA2.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_14_Engineering mechanics. Vol 2-8th_APPENDIX C.pdf
  Giới hạn truy cập
SELECTED TOPICS OF MATHEMATICS354.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_15_Engineering mechanics. Vol 2-8th_APPENDIX D.pdf
  Giới hạn truy cập
Useful Tables600.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5561_D9711_16_Engineering mechanics. Vol 2-8th_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
INDEX1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.