Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13527
Nhan đề: Medical Physiology
Tác giả: Boron, Walter F.
Boulpaep, Emile L.
Từ khoá: Biological Membranes
Cytoskeleton
Cellular Organelles
Regulatory Elements
Transcription Factors
Electrophysiology
Electrical Excitability
Neuromuscular Junction
Cellular Physiology
Cerebrospinal Fluid
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Elsevier,
Tóm tắt: This comprehensive textbook of human physiology, written in readable and student friendly text, is superbly illustrated and designed for modern medical school courses in physiology.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13527
Bộ sưu tập: Răng Hàm Mặt_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5106_D93701.Medical Physiology_trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa336.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D93702.Medical Physiology_table ofcontents.pdf
  Giới hạn truy cập
Table of Contents140.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D93703.Medical Physiology_copyright.pdf
  Giới hạn truy cập
Copyright142.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D93704.Medical Physiology_contributors.pdf
  Giới hạn truy cập
Contributors91.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D93705.Medical Physiology_video table of contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Video Table of Contents82.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D93706.Medical Physiology_Preface to the third edition.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface to the Third Edition158.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D93707.Medical Physiology_acknowledgments.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgments157.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D93708.Medical Physiology_Preface to the first edition.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface to the First Edition163.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D93709.Medical Physiology_section 1.pdf
  Giới hạn truy cập
S E C T ION I Introduction236.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937010.Medical Physiology_section 2.pdf
  Giới hạn truy cập
S E C T ION II Physiology of Cells and Molecules26.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937011.Medical Physiology_section 3.pdf
  Giới hạn truy cập
S E C T ION III The Nervous System18.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937012.Medical Physiology_section 4.pdf
  Giới hạn truy cập
S E C T ION IV The Cardiovascular System17.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937013.Medical Physiology_section 5.pdf
  Giới hạn truy cập
S E C T ION V The Respiratory System15.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937014.Medical Physiology_section 6.pdf
  Giới hạn truy cập
S E C T ION V I The Urinary System14.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937015.Medical Physiology_section 7.pdf
  Giới hạn truy cập
S E C T ION V II The Gastrointestinal System11.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937016.Medical Physiology_section 8.pdf
  Giới hạn truy cập
S E C T ION V III The Endocrine System24.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937017.Medical Physiology_references.pdf
  Giới hạn truy cập
References119.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5106_D937018.Medical Physiology_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index729.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.