Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12830
Nhan đề: June 2010, Issue 2, Pages 113-219
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: The Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India (AOMSI)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12830
ISSN: 0974-942X
Bộ sưu tập: Journal of Maxillofacial and Oral Surgery: Năm 2010

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2010_Article_Editorial.pdf
  Giới hạn truy cập
Editorial91.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Agrawal2010_Article_SplitCalvarialGraftToRepairThe.pdf
  Giới hạn truy cập
Split Calvarial Graft to Repair the Large Frontal Bone Defect327.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Alhabshi2010_Article_NurturingTheFuture.pdf
  Giới hạn truy cập
Nurturing the Future78.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Arunkumar2010_Article_EstablishmentOfCephalometricNo.pdf
  Giới hạn truy cập
Establishment of Cephalometric Norms for the South Indian (Karnataka) Population Based on Burstone’s Analysis411.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Balaji-Venkatakrishnan2010_Article_ModifiedGraftStentVestibulopla.pdf
  Giới hạn truy cập
Modified Graft–Stent Vestibuloplasty Approach for Rehabilitation of Loss of Sulcus358.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Bande2010_Article_PrevalenceTreatmentAndRecurren.pdf
  Giới hạn truy cập
Prevalence, Treatment and Recurrence of Odontogenic Keratocyst in Central India247.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Chauhan-Guruprasad2010_Article_ProboscisLateralis.pdf
  Giới hạn truy cập
Proboscis Lateralis387.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Debnath-Adhyapok2010_Article_PleomorphicAdenomaBenignMixedT.pdf
  Giới hạn truy cập
Pleomorphic Adenoma (Benign Mixed Tumour) of the Minor Salivary Glands of the Upper Lip401.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Giraddi2010_Article_SchwannomaOfParapharyngealSpac.pdf
  Giới hạn truy cập
Schwannoma of Parapharyngeal Space355.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Hallur2010_Article_ReconstructionOfLargeCranialDe.pdf
  Giới hạn truy cập
Reconstruction of Large Cranial Defect with Alloplastic Material (Bone Cement-Cold Cure Polymethyl-Methacrylate Resin)342.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Kato2010_Article_ACaseOfOralMultiplePrimaryCanc.pdf
  Giới hạn truy cập
A case of oral multiple primary cancer including Spindle Cell Carcinoma386.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Kini2010_Article_LetterToEditor.pdf
  Giới hạn truy cập
Letter to Editor71.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Lee-Snape2010_Article_EfficacyOfTranscaruncularAppro.pdf
  Giới hạn truy cập
Efficacy of Transcaruncular approach to reconstruct isolated medial orbital fracture248.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Pappachan2010_Article_IntermaxillaryFixationWithBucc.pdf
  Giới hạn truy cập
Intermaxillary Fixation with Buccolingual Stabilization182.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Ram2010_Article_EfficacyOfIliacCrestVsMedporIn.pdf
  Giới hạn truy cập
Efficacy of Iliac Crest vs. Medpor in Orbital Floor Reconstruction335.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Rastogi2010_Article_AmeloblastomaAnEvidenceBasedSt.pdf
  Giới hạn truy cập
Ameloblastoma: an evidence based study365.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
RoyChowdhury2010_Article_AmeloblasticCarcinomaOfTheMand.pdf
  Giới hạn truy cập
Ameloblastic Carcinoma of the mandible311.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Sahoo-Mohan2010_Article_IMFScrewAnIdealIntermaxillaryF.pdf
  Giới hạn truy cập
IMF Screw: An Ideal Intermaxillary Fixation Device During Open Reduction of Mandibular Fracture142.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Saikrishna-Gupta2010_Article_ComparisonOfCircummandibularWi.pdf
  Giới hạn truy cập
Comparison of circummandibular wiring with resorbable bone plates in pediatric mandibular fractures173.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Sarwar2010_Article_ACaseReportOfCemento-Ossifying.pdf
  Giới hạn truy cập
A Case Report of Cemento-Ossifying Fibroma342.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SatyaBhushan-Nayak2010_Article_AComparisonOfTheEfficacyOfTopi.pdf
  Giới hạn truy cập
A comparison of the efficacy of topical application of Lignocaine Hydrochloride 5% gel and Bupivacaine Hydrochloride 5% gel for extraction of teeth317.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Semi2010_Article_SurgicalManagementOfRecurrentO.pdf
  Giới hạn truy cập
Surgical Management of Recurrent Odontogenic Keratocyst206.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Shah2010_Article_MultipleMyelomaPresentingAsGin.pdf
  Giới hạn truy cập
Multiple myeloma presenting as gingival mass272.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Sharma-Sirohi2010_Article_ProximalAndDistalFacialNerveEx.pdf
  Giới hạn truy cập
Proximal and distal Facial nerve exploration during superficial parotidectomy301.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Sinha2010_Article_Low-GradeOsteosarcomaOfTheMand.pdf
  Giới hạn truy cập
Low-Grade Osteosarcoma of the Mandible299.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Vyloppilli-Prathap2010_Article_LingualFrenectomyUsingMultiple.pdf
  Giới hạn truy cập
Lingual frenectomy using multiple series Z-plasty235.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.