Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12262
Nhan đề: Phân tích quan hệ di truyền các loài thuộc họ cá lốc dựa trên chỉ thị GENE TY thẻ coi
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Cây phát sinh loài
Gene COI
Khoảng cách di truyền
Quan hệ di truyền
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Tách chiết và giải trình tự thành công gene COI của bốn mẫu cá lóc (Channa striata) Việt Nam. Ba mươi loài cá thuộc họ Channidae được phân thành năm nhóm dựa trên chỉ thị gene COI. Nhóm I có 6 loài, nhóm II có 9 loài, nhóm III có 1 loài, nhóm IV có 11 loài và nhóm V có 3 loài. Điều chỉnh loài Channa lucius về nhóm II, Channa gachua được xếp vào nhóm IV, Channa punctata được xếp vào nhóm I, Channa micropeltes và channa diplogramme được xếp vào nhóm II. Khoảng cách di truyền của nhóm I và nhóm II là gần nhất (0,2084). Khoảng cách di truyền của nhóm III và nhóm V (0,2607), nhóm IV và nhóm V (0,2607) là xa nhất. Khoảng cách di truyền của nhóm V và các nhóm còn lại đều lớn từ 0,2562 đến 0,2607. Điều này cho thấy, các loài cá thuộc nhóm V có quan hệ tiến hóa di truyền xa đối với hầu hết các loài cá khác thuộc họ Channidae.
Mô tả: Tạp chí khoa học Đại học văn Lang: Số 16-Tháng 7/2019, 10 tr. , 603kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12262
Bộ sưu tập: Năm học 2019_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH323_TCVL_So 16__TruongTheQuang.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích quan hệ di truyền các loài thuộc họ cá lốc dựa trên chỉ thị GENE TY thẻ coi602.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.