Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11819
Nhan đề: Combined cooling, heating, and power systems : modeling, optimization, and operation
Tác giả: Shi, Yang
Liu, Mingxi
Fang, Fang
Từ khoá: Heating
Cooling systems
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons Inc.
Tóm tắt: This book was written by an international author team at the forefront of combined cooling, heating, and power (CCHP) systems R&​D. It offers systematic coverage of state-of-the-art mathematical modeling, structure optimization, and CCHP system operation, supplemented with numerous illustrative case studies and examples
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11819
ISBN: 9781119283355
9781119283362 (e)
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Kỹ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA4270_1_COMBINED COOLING...SYSTEMS_COVER.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover128.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_2_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Contents in Brief.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents in Brief25.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_3_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents52.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_4_COMBINED COOLING...SYSTEMS_List of Figures.pdf
  Giới hạn truy cập
List of Figures39.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_5_COMBINED COOLING...SYSTEMS_List of Tables.pdf
  Giới hạn truy cập
List of Tables38.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_6_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Series Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Series Preface18.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_7_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface37.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_8_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Acknowledgment.pdf
  Giới hạn truy cập
Acknowledgment18.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_9_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Acronyms.pdf
  Giới hạn truy cập
Acronyms29.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_10_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Symbols.pdf
  Giới hạn truy cập
Symbols62.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_11_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction40.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_12_COMBINED COOLING...SYSTEMS_cHAPTER 1.pdf
  Giới hạn truy cập
State-of-the-Art of Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) Systems801.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_13_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Chapter 2.pdf
  Giới hạn truy cập
An Optimal Switching Strategy for Operating CCHP Systems1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_14_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Chapter 3.pdf
  Giới hạn truy cập
A Balance-Space-Based Operation Strategy for CCHP Systems1.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_15_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Chapter 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Energy Hub Modeling and Optimization-Based Operation Strategy for CCHP Systems390.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_16_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Chapter 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Short-Term Load Forecasting and Post-Strategy Design for CCHP Systems1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_17_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Chapter 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Complementary Configuration and Operation of a CCHP-ORC System872.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA4270_18_COMBINED COOLING...SYSTEMS_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index40.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.